தோமஸ் லிக்கொனா கோட்பாட்டின்படி கம்பராமாயணத்தின் பாத்திர உருவமைப்பில் காணப்படுகின்ற நன்னெறிக் கூறுகள் (Moral Elements in Kambaramayanam's Characterizations based on Thomas Lickona’s Theory)

Authors

  • G. Sharmila Devi Research Student, Department of Indian Studies, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Professor Dr. M. Rajantheran Professor, Department of Indian Studies, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Keywords:

Kambaramayanam, Characterization, Moral elements, Thomas Lickona

Abstract

The characterisation is crucial for keeping an epic or story's plot interesting and moving forward. It is the subtlety of the characterization that captures the attention and interest of the readers. The characterizations of many epics remain a bulwark of moral life even today. In this study, Rama's siblings Bharata, Lakshmana and Satrugna are explored in accordance with Thomas Lickona's theory (1991). This research has been carried out with a qualitative approach and analysed descriptively. It has been examined according to the hermeneutic interpretative approach. According to Thomas Lickona's theory (1991), the characterisation of Bharata, Lakshmana and Satrugna has been analysed using three components: moral knowing, feeling, and action. Therefore, this study highlights that moral knowledge, feelings, and actions are necessary to do good deeds without going off track.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-08-27

Issue

Section

Articles